top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Defero Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2019 Viimeisin muutos 20.5.2019.
 
1. Rekisterinpitäjä
Defero Oy 2098659-1
Hakatie 12
90440 Kempele
myynti@defero.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hannu Pulkkinen
0500 580 302
hannu.pulkkinen@defero.fi

3. Rekisterin nimi
Defero Oy:n asiakasrekisteri 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus

  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Defero kerää ja käyttää henkilötietoja tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti ja osoite), laskutustiedot, IP- osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 
Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti asiakassuhteen hoitamiselle välttämättömän ajan. Tämän jälkeen kuitenkin voidaan säilyttää yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot mahdollista tulevaa yhteydenpitoa varten.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, ellei siitä ole asiakkaan kanssa erikseen sovittu. Niitä ei myöskään julkaista ilman lupaa.
Tietoja saatetaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, sillä osa sähköposti- ja internetpalveluista sijaitsee Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Tällöin kuitenkin pidetään huoli, että tiedot pysyvät turvassa ja kaikki tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page